މިނިސްޓްރީއިން ދޭ ޙިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ގުޅުއްވަންވީ ނަންބަރުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވެލާނާގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ،
އޮޕަރޭޓަރ ނަންބަރ:- 3322625
ފެކްސް ނަންބަރ :- 3326558
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

ޙިދުމަތައް އެދޭ އާންމު ނަންބަރުތައް

ޑައުންލޯޑް