ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޮތްތައް

ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓް ( އޮޅުއަލަށް ގަހަށް ޖެހޭ ފަންގަސް ބައްޔެއް)

ޑައުންލޯޑް 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ޤުދުރަތީ ކާރިޡާއެއްގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި 

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރާންގޮތުގެ އަތްމަތީފޮތް

ޑައުންލޯޑް 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ދަނޑުވެރިންގެ ފުރާނައަށް އަދި ހަށިގަންޑަަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ، މާލީ އެހީ ލިބޭ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމް

ޑައުންލޯޑް

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

މެންގޯ ލީޕް ގޯލް

ޑައުންލޯޑް

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAP ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހެޔޮ އާދަތައް

 

ޑައުންލޯޑް

 

ގެޕް ޓްރޭޑް މާރކް ރެޖިސްޓްރޭޝާން

ޑައުންލޯޑް

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ޕީ.ޕީ.އަރު ޕެސްޓު އޮފް ސްމޯލް ރުމިނޭންޓްސް

ޕުލާންޓު އެންޑް އެނިމަލް ހެލުތު މެނޭޖުމެންޓް

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޑައުންލޯޑް

 


އަނބު

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


އަންނާރު

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


އެންތުރެކްނޯސް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 އެސްޕަރަގަސް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ބަރަބޯ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ބަށި ހެއްދުން

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ބީޓް ރޫޓް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ބަނބުކެޔޮ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


 ބުޝް ބީންސް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ދަނޑިއަލުވި

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


 ކުކުޅު ނަޖިހުން ކާދު ތައްޔާރު ކުރުން

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


 ކިއުކަންބާ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 2015

ޑައުންލޯޑް


 މުރަނގަ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


 ފޭރު

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ފުރުޓް ފްލައި

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ހިސްޕިޑް ބީޓްލް

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތު ސާރވިސަސް

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


އިންސެކްޓް ޓރެޕް (އެކި ބާވަތްތަކުގެ ދަންތުރަ)

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


ކުދި ފިޔާ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 މެންގޯ ލީފް ހޮޕަރ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 މަޝްރޫމް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ޕައުޑަރީ މިލްޑޫ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


އަލަ

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް 


ތްރިޕްސް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


 ހުދު ކޫޑި (ވައިޓް ފްލައި)

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2015

ޑައުންލޯޑް


ކެޓެލޮގް އޮފް ޕުލާންޓުސް

އެގްރިކަލްޗަރ ރިޝާޗު އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކެޝަން

މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

2009

ޑައުންލޯޑް


ލީފްލެޓް

ކުރިމަގުގައި ދިވެހިރުކުގެ ދައުރު

2009

ޑައުންލޯޑް


ޑައިމަންޑް ބެކު މޮތު

(ޑީ.ބީ.އެމް)

ޑައުންލޯޑް


ކުކުޅަށް ބޭނުންވާ ކާނާގެ މިންވަރު

2009

ޑައުންލޯޑް


އޭވިއަން އިންފުލުއެންޒު (ދޫނި ރޯގާ) ޖެހުނަނުދިނނުމަށް އެޅޭނެ "ބަޔޯ ދެކިއުރިޓީ"ގެ ދިރޭ އެއްޗެތީގެ ނިޒާމަށް ބަލި ޖެހުމުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ) ފިޔަވަޅު ތަކެއް.

ޑައުންލޯޑް


 ކަރާ

2002

ޑައުންލޯޑް


 ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދުން 

2009
ޑައުންލޯޑް


ގަސް އިންދުން
2009
ޑައުންލޯޑް


ފާޓިގެޝަން
2009
ޑައުންލޯޑް


ފަޅޯ
2009
ޑައުންލޯޑް


ކޯޕަރޭޓިވްސް
2009
ޑައުންލޯޑް


 ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް

ހޮޅިސިންޓަމުގައި ލެޓިއުސް ހެއްދުން

(2 ސިސްޓަމުގައި ހެއްދުން)

2009

ޑައުންލޯޑް


  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް

ހޮޅިސިންޓަމުގައި ލެޓިއުސް ހެއްދުން

(4 ސިސްޓަމުގައި ހެއްދުން)

2009

ޑައުންލޯޑް


 

 

ޤުދުރަތީ ކާރިޡާއެއްގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރާނެގޮތުގެ އަތްމަތީފޮތް  

ޑައުންލޯޑް