އިންޑިއަން އޯޝަން ކޯސްޓަލް ސްޓޭޓްސް މީޓިންގ އޮން އެލޮކޭޝަން ޕްރިންސިޕަލްސް، 14 އިން 15 އޭޕްރީލް 2017، ޖެން ހޮޓެލް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށިގެން މިދާ ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސް ނަގައިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ގައުމުތަކުން މަސް...


އިތުރަށް...

ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ލ. އިސްދޫގައި ފެށިއްޖެ

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ ނަމުގައި ލ. އިސްދޫގައި...


އިތުރަށް...

ލ.އިސްދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ޗިލީ ޕައުޑަރު އަދި ފްލޭކްސް އުފައްދައިފި

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ލ. އިސްދޫގައި 27 ޑިސެންބަރު 2016 އިން 1 ޖަނަވަރީ 2017...


އިތުރަށް...

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ މަޒްހާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފާމުގައި ހުރި ބަކަރިތަކަށް ޕީ.ޕީ.އާރު ވެކްސިން ދީފި

މިމިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެނިމަލް ޑިޒީސް ސަރވެލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން 4 އޭޕްރީލް 2016 ގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ގއ. ކޮލަމާފުށްޓަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށު މަޒްހާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފާމުގައި ހުރި ބަކަރިތަކުން ލޭގެ ސެމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓްތަކުން އެބަކަރިތަކަށް...


އިތުރަށް...

ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުން، 12 އިން 13 އޭޕްރީލް 2017، ޖެން ހޮޓެލް

މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އިންޑޮނޭޝިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމީޝަންގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ހުޅަނގު ދެކުނު އިންޑިއާކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށު ގައުމުތަކުގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތްކުރުމަށް ބާއްވާ ދެ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ....


އިތުރަށް...
01234

ރަފްޓާ ޕްރޮޖެކްޓް

ރީޖަނަލް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ޕާރޓިސިޕޭޓަރީ އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް އެގްރިކަލްޗަރ،

ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ފިޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ފޯ ލޯންގް-ޓާމް ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އިން ސުނާމީ-އެފެކްޓެޑް އޭރިއާސް (ރަފްޓާ ޕްރޮޖެކްޓް)

ތަން: ގދ. ގައްދޫ / ގދ. ގަން
ސްޕޮންސަރ: އެފް.އޭ.އޯ
މުއްދަތު: 
ފަށާ ތާރީޙް: 2006-09-01
ނިމުނު ތާރީޙް: 2011-08-31
ސެކްޝަން: އެގްރިކަލްޗަރ

ގެލަރީ