"ކާނާގެ ޔަގީންކަން" ޕްރޮގްރާމް ހ.އ އަތޮޅުގެ 3 ރަށެއްގައި ހިންގުން

މެނިފެސްޓޯވަޢުދު:ކާނާގެޔަޤީންކަން ސިޔާސަތު4 ގެ 1:ކާނާގެޔަޤީންކަންހޯދައިދިނުން ސްޓްރަޓަޖީ 4.1.1: ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައިރާއްޖޭގައިތަކެތިއުފައްދާ،ކާނާގެބާވަތްތައްލިބޭނެމަގުތަނަވަސްކޮށްދިނުން ޕްރޮގްރާމް : ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެބާވަތްތައް އާލާކޮށް ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މެލްނިއުޓިރިޝަން ގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުން އދ.ގެކާނާއާއިދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާއިން 2014ވަނައަހަރުގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ސާސްކަފް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓްގައި...


އިތުރަށް...

ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ލ. އިސްދޫގައި ފެށިއްޖެ

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ ނަމުގައި ލ. އިސްދޫގައި...


އިތުރަށް...

ލ.އިސްދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ޗިލީ ޕައުޑަރު އަދި ފްލޭކްސް އުފައްދައިފި

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ލ. އިސްދޫގައި 27 ޑިސެންބަރު 2016 އިން 1 ޖަނަވަރީ 2017...


އިތުރަށް...

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ މަޒްހާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފާމުގައި ހުރި ބަކަރިތަކަށް ޕީ.ޕީ.އާރު ވެކްސިން ދީފި

މިމިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެނިމަލް ޑިޒީސް ސަރވެލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން 4 އޭޕްރީލް 2016 ގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ގއ. ކޮލަމާފުށްޓަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށު މަޒްހާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފާމުގައި ހުރި ބަކަރިތަކުން ލޭގެ ސެމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓްތަކުން އެބަކަރިތަކަށް...


އިތުރަށް...

ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގައިފި

މިމިނިސްޓްރީއާއި FAO ގުޅިގެން 06 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 15 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު IPM ގެ ދާއިރާއިން މައުލޫމާތު ފަތުރާނެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ...


އިތުރަށް...
01234

ރަފްޓާ ޕްރޮޖެކްޓް

ރީޖަނަލް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ޕާރޓިސިޕޭޓަރީ އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް އެގްރިކަލްޗަރ،

ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ފިޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ފޯ ލޯންގް-ޓާމް ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އިން ސުނާމީ-އެފެކްޓެޑް އޭރިއާސް (ރަފްޓާ ޕްރޮޖެކްޓް)

ތަން: ގދ. ގައްދޫ / ގދ. ގަން
ސްޕޮންސަރ: އެފް.އޭ.އޯ
މުއްދަތު: 
ފަށާ ތާރީޙް: 2006-09-01
ނިމުނު ތާރީޙް: 2011-08-31
ސެކްޝަން: އެގްރިކަލްޗަރ

ގެލަރީ