އިންޑިއަން އޯޝަން ކޯސްޓަލް ސްޓޭޓްސް މީޓިންގ އޮން އެލޮކޭޝަން ޕްރިންސިޕަލްސް، 14 އިން 15 އޭޕްރީލް 2017، ޖެން ހޮޓެލް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށިގެން މިދާ ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސް ނަގައިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ގައުމުތަކުން މަސް...


އިތުރަށް...

ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ލ. އިސްދޫގައި ފެށިއްޖެ

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ ނަމުގައި ލ. އިސްދޫގައި...


އިތުރަށް...

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙާއްސަ ސަޕްލިމަންޓް 2017

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހު ފޮނުއްވިި ޚިޠާބު ޑައުންލޯޑް


އިތުރަށް...

ތ. ވިލުފުށިގައި ހިންގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ތ. ވިލުފުށީގެ ގޯތިތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެރަށުގައި ހިންގުނު ގޯތި ތެރޭގައި ގަސްހެއްދުމާއި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ 10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 24 އޭޕްރީލް...


އިތުރަށް...

ލ.އިސްދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ޗިލީ ޕައުޑަރު އަދި ފްލޭކްސް އުފައްދައިފި

ނުވިކި ހަލާކުވާ މިރުސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން "ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން" ޕްރޮގަރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ލ. އިސްދޫގައި 27 ޑިސެންބަރު 2016 އިން 1 ޖަނަވަރީ 2017...


އިތުރަށް...
01234

ސަޕޯޓް އިންޓަގްރޭޓެޑް ފާމިންގ

ސަޕޯޓް އިންޓަގްރޭޓެޑް ފާމިންގ

 

ތަން:

ހއ، ބާރަށް، ހއ. ފިއްލަދޫ، ހދ. ފިނޭ، ތ.ވޭމަންޑޫ، ތ. ކަނޑޫދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަކު

 

ސްޕޮންސަރ:

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

 

ފަށުނު ތާރީޚް:

01-01-2009

 

ނިމުނު ތާރީޚް:

01-01-2011

 

ސެކްޝަން:

އެގްރިކަލްޗަރ

ގެލަރީ