ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ

ފަޅުރަށްރަށް "ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ ނަމޫނާ އެއްބަސްވުން"

ޑައުންލޯޑް

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ބަކަރި ކޮށި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ޕޯލްޓްރީ ފާމް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑަކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-----------------------------------------------------------------------------------

މޯބައިލް ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-------------------------------------------------------------------------------------

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ދިރޭ ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ ތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

--------------------------------------------------------------------------------------

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ދިރޭ ޖަނަވާރު ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

 

ޑައުންލޯޑް

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ޕެޓް ދޫނި/ޖަނަވާރު ފާމް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް

 

ޑައުންލޯޑް

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ޕެޓްޝޮޕް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް

 

ޑައުންލޯޑް

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ޕެސްޓިސައިޑް ފެކްޓް ސީޓް

ޑައުންލޯޑް


ފާޓިލައިޒަރ ފެކުޓު ޝީޓް

ޑައުންލޯޑް

 


 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުންފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް

ޑައުންލޯޑް


 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ވޯކް ޕްލޭން ޕޯމެޓް

ޑައުންލޯޑް

 

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް 

ޑައުންލޯޑް

 


ވަރުވާއަށް ފަޅުރަށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕް 2016

ޑައުންލޯޑް 


ފަޅުރަށްރަށް  ވަރުވާއަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ ބިޑްޑޮކިއުމަންޓް

ޑައުންލޯޑް


 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް


 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 ޑައުންލޯޑް


 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް 


ވަރުވާއަށް ފަޅުރަށް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޑައުންލޯޑް


ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ލިބޭ  ގެއްލުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް

ސަރކިއުލަރ: ޑައުންލޯޑް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް


 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި (ފަޑިޕް) ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް


ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދައި ދިނުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒުވާނުން ޝައުޤުވެރިވާ ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)

ޢިއުލާން:   ޑައުންލޯޑް

ސަރކިއުލާރ:ޑައުންލޯޑް

އުޞޫލް:   ޑައުންލޯޑް

ފޯމް:    ޑައުންލޯޑް


 ދަނޑުބިން ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ލިސްޓް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް "D1"

ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް- ގަސް އިންދާ ހެއްދުން "D2"

ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް- ބަކަރި ގެންގުޅުން "D3"

ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް- ދޫނި ގެންގުޅުން "D4"

 ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތް ތަކުން ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް "D5"

ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ތައްޔާރީ ބާވަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް "D6"

ޑައުންލޯޑް


 ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފުރާނައަށް އަދި ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް، މާލީ އެހީ ލިބޭ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޢިއުލާން: ޑައުންލޯޑް

ނޫސްބަޔާން:  ޑައުންލޯޑް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް


ވެލިއު އެޑިޝަން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފަޅޯ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ޢިއުލާން : ޑައުންލޯޑް

ހުށައެޅުން ހުންނަންވީގޮތް : ޑައުންލޯޑް


ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދޭ ފޯމު

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް
އުސޫލް: ޑައުންލޯޑް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފޯމް (1 )

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ 


ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދި ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ފޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، އެކަމަށް އެދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ