މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ

މެރިކަލްޗަރ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް އެދޭ ފޯމް

 

 ފޯމް ޑައުންލޯޑް

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ [އިމޭޖް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން ދުރުމި]  ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދުރުމި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފޯމް ޑައުންލޯޑް 

 


މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންއެދޭ  ފޯމް

 

 ފޯމް       ޑައުންލޯޑް

 

ގައިޑްލައިން   ޑައުންލޯޑް

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލްތައް ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 2017

ޑައުންލޯޑް


ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 2016

 

ޑައުންލޯޑް


ކެޗްސެޓްފިކެޓް ޓެޕްލޭޓް ފޯމް

ޑައުންލޯޑް


   ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑަޑް

ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ލޯނު ދޫކުރުން

ޑައުންލޯޑް 


ލޭނުއަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެދޭ ފޯމް

 ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

 


 މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ރިޕޯރޓްކުރާ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


 މަހާއި މަހުން ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ކުދި މަޝުރޫޢު ހިންގުމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


 މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ފުރާނައަށް އަދި ހަށިގަނޑަށްވާ ގެއްލުމަށް މާލީ އެހީ ލިބޭ އިންޝުއަރަންސަށް ހުށައަޅާ ފޯމް
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ވަގުތީ ގޮތުން ނިންވާލުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް

ވެސަލް ލޮކޭޓިންގް ޑިވައިސް ހަރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

ލީފްލެޓް: ޑައުންލޯޑް

އިޤްރާރު: ޑައުންލޯޑް


މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީގެ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް

ލީފްލެޓް: ޑައުންލޯޑް


ޕީ.އެފް.ޒެޑް ޚިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ 


ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތް
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ރިޝާޗް އެޕްލިކޭޝާން ފޯމް                           

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް


މެރިކަލްޗަރ ކުރުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނުކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިން އަތުން ކަޅުބިލަމަސްގަތުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ކެޔޮޅު އިޤުރާރު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ރާއްޖޭގެ އީއީޒެޑް ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް


އެކްއަރ ކަލްޗަރ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރާފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަހާއި މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ލައިސަންސް އެދޭ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް


 އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް


އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ދިރޭ މަސް ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގެ ނުވަތަ އެކުއާކަލްޗަރ ކުރާ ތަންތަނުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމް: ޑައުންލޯޑް

އުސޫލް ޑައުންލޯޑް


އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމް ކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުފޯމް

ޑައުންލޯޑް  


އައިސްޕްލާންްޓް ތަކުގެ ދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނަގާ ފޯރމް 

ޑައުންލޯޑް