ގެލަރީ

37 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

 

16726 6733DSC 6818

DSC 7629

 

 

 

 

35ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި 7ވަނަ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361 37


7 ވަަނަ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،  ހުޅުމާލެގައި ބޭއްވީ 2000 ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ  ރަސްމިއްޔާތު

 

 MinisterMinister thorig

 Minister  speaking Zaha

 Deputy HafizDrShafia

aly Deputy Minister Shazail 

 

އޮފް ފޮރެސްޓް އިންވެންޓުރީ އެންޑް އިންވެންޓރި މެތަޑްސް/ ޑިޒައިންސް ޕުރެކުޓިސް އިން ސާކު ކަންޓްރީސް

DSC 0013 DSC 0024 DSC 0025 DSC 0028 DSC 0033 DSC 0036 DSC 0039 DSC 0049 DSC 0057 DSC 0079 DSC 0135 DSC 0154

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


އިމްޕލިމެންޓު އގްރިމެންޓު ބިޓުވީން އިންވެރޯންމެންޓު އެންޑު ޕުލާންޓް ޕުރޮޓެކުޝަން އިންސްޓިޓިއުޓު، ޗައިނީސް އެކަޑެމީ އޮފް ޓރޮޕިކަލް އެގްރިކަލްޗަރ ސައިންސް އެންޑު މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ(މޯފާ)

DSC00731 DSC00747 DSC00759 DSC00787 DSC00795 DSC00797 DSC00800 DSC00801 DSC00809

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


އައު އުފެއްދުން އިފުތިދާހުކުރުމުގެ ޙަފުލާ 2 ފެބުރުއަރީ 2015، ފުނާޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޓިވު ސޮސައިޓީ އަދި ބިޒުވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވު ސޮސައިޓީ

DSC 0039 DSC 0040 DSC 0046 DSC 0061 DSC 0079 DSC 0082 DSC 0094 DSC 0100

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


ޒުވާން މަސްވެރިނާއި އޮޑިވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯން ހަވާލުކުުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.

DSC 0397 DSC 0400 DSC 0407 DSC 0408 DSC 0409 DSC 0418 DSC 0419 DSC 0422 DSC 0426 DSC 0427 DSC 0429

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


 ފިޝިން ސްކިޕަރ ކަރިކިއުލަމް ލޯންޗްކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ހިންގުން މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

DSC 0014 DSC 0119 DSC 0104 DSC 0187

DSC 1434 DSC 1451 DSC 1458 DSC 0186

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


ޓުރައިނިން އޮން ކަރަންޓީން ކޮންޓުރޯލް

DSC 0014 DSC 0036 DSC 0052

DSC 1434 DSC 1451 DSC 1458

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2014

DSC 0225 DSC 0365 DSC 0432 DSC 0581

DSC 0640 DSC 0719 DSC 0754 DSC 0798

DSC 0887 DSC 0984

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ


ސްކޫލްތަކުގައި މެރިން ސައިންސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކ. ހުރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ ކޭންޕް

Fishcamp 1 Fishcamp 2 Fishcamp 3 Fishcamp 4 Fishcamp 5 Fishcamp 6 Fishcamp 7 Fishcamp 8

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 

މާލޭގެ ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެދަން 2014"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

Art competition 1 Art competition 2 Art competition 3 Art competition 4 Art competition 5 Art competition 6 Art competition 7 Art competition 8 Art competition 9 Art competition 10 Art competition 11 Art competition 12 Art competition 13 Art competition 14 Art competition 15 Art competition 16 Art competition 17 Art competition 18

 ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 

ވެސަލް މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މިޕްރޮގްރާމް

 250214 1 250214 2 250214 3 250214 4

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގއ. ދެއްވަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

G A Dhehvadhoo G A Dhehvadhoo 1 G A Dhehvadhoo 2 G A Dhehvadhoo 3

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝައިނީ ޅ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ އަތޮޅުގެ ނައިފަރާއި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނަވަފި.

Lh.Naifaru 1 Lh.Naifaru 2 Lh.Naifaru 4 Lh.Naifaru 3

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 26 ޑިސެމްބަރ ދިވެހިގެ އެއްބައިވަންތަކުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓާރ އޮފް ފިޝަރީޒް އަންޑް އެގުރިކަލްޗަރ  ޑރ.މުޙައްމަދު ޝައިނީ މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރގެ މުވައްޒިފުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ މުވައްޒިފުނާއި އެކު ސުނާމީ ބިނާ ކުރިމަތީގައި ހަމަ ހިމޭންކަމުގެ އެއް މިނެޓުގެ ސުކޫތުގެ ގެންނަވައިފިއެވެ.

   

   

   

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.


 33ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލްތައް ދ.އަތޮޅު މީދޫގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

  

 

 

  

  

ފޮޓޯ ބޮޑުކޮށްލެއްވުމަށް ފޮޓޯއަށް ފިއްތާލައްވާ.