ޖުމްލަ # 
ސުރުހީ Created Date
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 2016 03 އޭޕްރީލް 2017
2016 ވަނަ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާޅުން 24 މޭ 2016
މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެއްޔަށް ލިބިފައިވާ މެރިން ސްޓިވަރޑްޝިޕް ކައުންސިލްގެ ސެޓްފިކެޓް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާބެހޭ 17 އޭޕްރީލް 2016
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް 'ފަންޑް-ރެއިސިންގ' ހަރަކާތް 19 އޮކްޓޯބަރ 2015
ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަކުން ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ ވ، މ، އަދި ހދ އަތޮޅުގެ ކަނދުފަތި ހަރުކޮށްފި 29 ޖެނުއަރީ 2015
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް، ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި 23 ނޮވެމްބަރ 2014
ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަކުން ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ އއ، ފ، އަދި ސ. އަތޮޅުގެ ކަނދުފަތި ހަރުކޮށްފި 31 ޖެނުއަރީ 2015
މަސްވެރިން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވާލަންރޮނޑު މާލޭފަޅުތެރެއަށް އެޅުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2014
ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރާއި އަދި މަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް 31 އޯގަސްޓް 2014
ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފުރާނައަށް އަދި ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް، މާލީ އެހީ ލިބޭ އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 10 އޯގަސްޓް 2014