ވީޑިއޯ ގެލެރީ

ކޮޕީފަތް އިންދާ ހެއްދުން

04 ޖެނުއަރީ 2018

 


 

ކޮޕީފަތް އިންދާ ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި އޭގެ ހައްލު

04 ޖެނުއަރީ 2018

 

 


 

ކަރާ އިންދާ ހެއްދުން

04 ޖެނުއަރީ 2018

 


 

ކަރާ އިންދާ ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި އޭގެ ހައްލު

04 ޖެނުއަރީ 2018

 


 

ފަޅޯ އިންދާ ހެއްދުން

04 ޖެނުއަރީ 2018

 


 

ފަޅޯ އިންދާ ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި އޭގެ ހައްލު

04 ޖެނުއަރީ 2018

 


 

ތޮޅި އިންދާ ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައް

10 ޖެނުއަރީ 2017


 

ތޮޅި އިންދާ ހެއްދުން

 

10 ޖެނުއަރީ 2017


 

މިރުސް ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސްލަތައް


10 ޖެނުއަރީ 2017


 

ގިތިޔޮމިރުސް އިންދާ ހެއްދުން

10 ޖެނުއަރީ 2017 

 


 

 ކިއުކަމްބަރ ހެއްދުމުގައި ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައް

10 ޖެނުއަރީ 2017

 


 

ކިއުކަމްބަރ އިންދާ ހެއްދުން 

10 ޖެނުއަރީ 2017