ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ

ފަޅުރަށްރަށް "ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ ނަމޫނާ އެއްބަސްވުން"

ޑައުންލޯޑް

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

 

ޑައުންލޯޑް

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

 

ޑައުންލޯޑް 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު

ޑައުންލޯޑް 


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރާށާބޭހޭ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

އުސޫލު

ޑައުންލޯޑް


 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވައިދު"  އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުން


" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވައިދު"  އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުން

ޑައުންލޯޑް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލު

ޑައުންލޯޑް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވައިދު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


 ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


 

މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާއި ބެހޭ ޤަވައިދު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާއި ބެހޭ ގަވައިދު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިރޭޖެނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވައިދު

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

 


ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުކުޅު ގެންޅުމުގެ އުޞޫލް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ ދަށުން ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުތައް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ


ރޯގަސްގަހާގެއްސާއި ، ގަހުގެ ބައިތަކާއި ، ދިރޭޖަނަވާރުގެ ބާވަތްތަައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ، ބަލާފާސްކުރުމާއިގުޅޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީފޮތް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ