މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     14  ޖޫން  2018

ޑައުންލޯޑް

 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     7  ޖޫން  2018

ޑައުންލޯޑް

 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     31  މޭ  2018

ޑައުންލޯޑް

 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     10  މޭ  2018 

ޑައުންލޯޑް

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    26 އޭޕްރިލް   2018

ޑައުންލޯޑް

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    19 އޭޕްރިލް   2018

ޑައުންލޯޑް

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    5 އޭޕްރިލް   2018

ޑައުންލޯޑް

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     29 މާރޗ   2018

ޑައުންލޯޑް

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     1 މާރޗ   2018

ޑައުންލޯޑް

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     22 ފެބުރުއަރީ   2018

ޑައުންލޯޑް

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     15 ފެބުރުއަރީ   2018

ޑައުންލޯޑް

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     8 ފެބުރުއަރީ   2018

ޑައުންލޯޑް

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     1 ފެބުރުއަރީ   2018

ޑައުންލޯޑް

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު          25 ޖެނުއަރީ

ޑައުންލޯޑް

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު          11 ޖެނުއަރީ

 

ޑައުންލޯޑް

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު       4 ޖަނަވަރީ 2018

 

 ޑައުންލޯޑް

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު      21  ޑިސެންބަރ 

 

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު      14  ޑިސެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

 

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު      07  ޑިސެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

 

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     29  ނޮވެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    23 ނޮވެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    16 ނޮވެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    9 ނޮވެންބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    2 ނޮވެންބަރ   2017

 ޑައުންލޯޑް

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    26 އޮކްޓޫބަރ   2017

ޑައުންލޯޑް

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2017  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު     19  އޮކްޓޫބަރ

ޑައުންލޯޑް

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    12 އޮކްޓޫބަރ  2017

ޑައުންލޯޑް

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    5 އޮކްޓޫބަރ  2017

 ޑައުންލޯޑް

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    28 ސެޕްޓެންބަރ 2017

 ޑައުންލޯޑް

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    14 ސެޕްޓެންބަރ  2017

ޑައުންލޯޑް

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    7  ސެޕްޓެންބަރ 2017

 ޑައުންލޯޑް

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު    30 އޮގަސްޓް

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު 24 އޮގަސްޓް 2017

ޑައުންލޯޑް

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2017 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   10 އޮގަސަޓް

 

ޑައުންލޯޑް

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   3 އޮގަސަޓް  2017

ޑައުންލޯޑް

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   20 ޖުލައި

ޑައުންލޯޑް

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   13 ޖުލައި  2017

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   6 ޖުލައި2017 

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   22 ޖޫން  201

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   15 ޖޫން

ޑައުންލޯޑް

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   1 ޖޫން  2017 

ޑައުންލޯޑް

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   18 މޭ  2017 

ޑައުންލޯޑް 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   11 މޭ  2017

ޑައުންލޯޑް

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   4   މޭ 2017

ޑައުންލޯޑް

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   27  އޭޕްރިލް  2017

ޑައުންލޯޑް

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   20  އޭޕްރިލް  2017

ޑައުންލޯޑް

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   13  އޭޕްރިލް  201

ޑައުންލޯޑް

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   6  އޭޕްރިލް  2017

ޑައުންލޯޑް

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   30  މާރޗު  2017

ޑައުންލޯޑް

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   23  މާރޗު  2017

ޑައުންލޯޑް

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   17  މާރޗު  2017

ޑައުންލޯޑް


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   9  މާރޗު   2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   2  މާރޗު   2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   16 ފެބުރުވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   12 ފެބުރުވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   02 ފެބުރުވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   26 ޖަނަވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   19 ޖަނަވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް

 


  

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   12 ޖަނަވަރީ 2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު    5 ޑިސެންބަރ 2017

ޑައުންލޯޑް

 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   15 ޑިސެންބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   1 ޑިސެންބަރ 2016

 

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   24 ނޮވެންބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   17 ނޮވެންބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް 


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   10 ނޮވެންބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް 


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   2 ނޮވެންބަރ  2016

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   27 އޮކްޓޫބަރ 2016

 ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   20 އޮކްޓޫބަރ 2016


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   13 އޮކްޓޫބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް

 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   6 އޮކްޓޫބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު   29 ސެޕްޓޭމްބަރ 2016

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (22 ސެޕްޓޭމްބަރ 2016)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (8 ސެޕްޓޭމްބަރ  2016)

ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (1  ސެޕްޓޭމްބަރ  2016)

ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (25 އޮގަސްޓް 2016)

ޑައުންލޯޑް


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (18 އޮގަސްޓް 2016 )

 

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (11  އޮގަސްޓް 2016)

ޑައުންލޯޑް  


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (4  އޮގަސްޓް 2016) 

ޑައުންލޯޑް


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (25 ޖުލައި  2016 )


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (21 ޖުލައި  2016 )

 

 ޑައުންލޮޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (14 ޖުލައި  2016 )

 ޑައުންލޮޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (30 ޖޫން 2016 ) 

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (16 ޖޫން 2016 ) 

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (02 ޖޫން 2016 ) 

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (26 މޭ  2016 ) 

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (19 މޭ  2016 ) 

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (12 މޭ  2016 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (5 މޭ  2016 )

ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (28 އޭޕުރީލް 2016 )

 ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (21 އޭޕުރީލް 2016 )

 ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (14 އޭޕުރީލް 2016 )

 ޑައުންލޯޑް

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (07 އޭޕުރީލް 2016 )

 ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (31 މާރިޗު 2016 )

 ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (24 މާރިޗު 2016 )

 ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (17 މާރިޗު 2016 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 10 މާރިޗު 2016 )

ޑައުންލޯޑް 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 03 މާރިޗު 2016 )

ޑައުންލޯޑް  


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 25 ފެބުރުއަރީ  2016 )

ޑައުންލޯޑް  

 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 18 ފެބުރުއަރީ  2016 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 21 ޖެނުއަރީ  2016 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 14 ޖެނުއަރީ  2016 )

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 7 ޖެނުއަރީ  2016  )

ޑައުންލޯޑް


 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 31 ޑިސެންބަރ 2015  )

ޑައުންލޯޑް


  

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 24 ޑިސެންބަރ 2015  )

 

ޑައުންލޯޑް 


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (  17  ޑިސެންބަރ2015  )

ޑައުންލޯޑް

 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (10 ޑިސެންބަރ  2015 )

ޑައުންލޯޑް


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (3 ޑިސެންބަރ  2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 19 ނުވެމްބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 12 ނުވެމްބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް


 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 05 ނުވެމްބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 29 އޮކްޓޯބަރ2015 )

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 22 އޮކްޓޯބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 15 އޮކްޓޯބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 08 އޮކްޓޯބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 01 އޮކްޓޯބަރ2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 17 ސެޕްޓޭމްބަރ 2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 10 ސެޕްޓޭމްބަރ 2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 03 ސެޕްޓޭމްބަރ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 27 އޮގަސްޓް  2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 20 އޮގަސްޓް  2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 13 އޮގަސްޓް 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (6 އޮގަސްޓް 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (30 ޖުލައި 2015)

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (23 ޖުލައި 2015)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (16 ޖުލައި 2015)

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (9 ޖުލައި 2015)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (2 ޖުލައި 2015)


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (25 ޖޫން 2015) 

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (17 ޖޫން 2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (04 ޖޫން 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (28 މޭ  2015 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (21 މޭ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  (14 މޭ  2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (30 އޭޕުރިލް 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (23 އޭޕުރިލް 2015 )
ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (16 އޭޕުރިލް 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (09 އޭޕުރިލް 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (02 އޭޕުރިލް 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (26 މާރުޗު 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (19 މާރުޗު 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (12 މާރުޗު 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (05 މާރިޗު 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (26 ފެބްރުވަރީ2015 )
ޑައުންލޯޑް


  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (19 ފެބްރުވަރީ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (12 ފެބްރުވަރީ 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (5 ފެބްރުވަރީ 2015 )
ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (29 ޖެނުއަރީ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (22 ޖެނުއަރީ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (15 ޖެނުއަރީ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 08 ޖެނުއަރީ 2015 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (31 ޑިސެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (25 ޑިސެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (18 ޑިސެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (4 ޑިސެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (13 ނުވެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (06 ނުވެމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (23 އޮކްޓޯބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (16 އޮކްޓޯބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (09 އޮކްޓޯބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (02 އޮކްޓޯބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު (25 ސެޕްޓޭމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 18 ސެޕްޓޭމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 11 ސެޕްޓޭމްބަރ 2014 )

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު ( 17 ޖުލައި 2014 )

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(26 ޖޫން 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(19 ޖޫން 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(12 ޖޫން 2014)

ޑައުންލޯޑް 


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(05 ޖޫން 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(22 މެއި 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(27 ފެބުރުއަރީ 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(20 ފެބުރުއަރީ 2014)

ޑައުންލޯޑް


ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކަނޑު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު(30 ޖަނަވަރީ 2014)

ޑައުންލޯޑް

4 މޭ 2017